Pinyin Dictionary results for "a ba xian"

阿坝县
Ngawa county (Tibetan: rnga ba rdzong) in Ngawa Tibetan and Qiang autonomous prefecture 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州[A1 ba4 Zang4 zu2 Qiang1 zu2 zi4 zhi4 zhou1], northwest Sichuan
Dictionary data provided by CC-CEDICT