Pinyin Dictionary results for "an ping"

安平
Anping county in Hengshui 衡水[Heng2 shui3], Hebei; Anping district of Tainan City 臺南市|台南市[Tai2 nan2 shi4], Taiwan
安平区
Anping district of Tainan City 臺南市|台南市[Tai2 nan2 shi4], Taiwan
安平县
Anping county in Hengshui 衡水[Heng2 shui3], Hebei
Dictionary data provided by CC-CEDICT