Pinyin Dictionary results for "an xi xian"

安溪县
Anxi county in Quanzhou 泉州[Quan2 zhou1], Fujian
安西县
Anxi county, former name of Guazhou county 瓜州縣|瓜州县[Gua1 zhou1 xian4] in Jiuquan 酒泉[Jiu3 quan2], Gansu
Dictionary data provided by CC-CEDICT