Pinyin Dictionary results for "bao jing xian"

保靖县
Baojing county in Xiangxi Tujia and Miao autonomous prefecture 湘西土家族苗族自治州[Xiang1 xi1 Tu3 jia1 zu2 Miao2 zu2 zi4 zhi4 zhou1]
Dictionary data provided by CC-CEDICT