Pinyin Dictionary results for "bei bu xiang"

北埔乡
Beibu or Peipu township in Hsinchu County 新竹縣|新竹县[Xin1 zhu2 Xian4], northwest Taiwan
Dictionary data provided by CC-CEDICT