Pinyin Dictionary results for "bei chuan qiang zu zi zhi xian"

北川羌族自治县
Beichuan Qiang autonomous county in Mianyang 綿陽|绵阳[Mian2 yang2], north Sichuan
Dictionary data provided by CC-CEDICT