Pinyin Dictionary results for "bei dou zhen"

北斗镇
Peitou town in Changhua county 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
Dictionary data provided by CC-CEDICT