Pinyin Dictionary results for "bei gan xiang"

北竿乡
Peikan township in Lienchiang county 連江縣|连江县[Lian2 jiang1 xian4] i.e. the Matsu Islands, Taiwan
Dictionary data provided by CC-CEDICT