Pinyin Dictionary results for "bei jing huan qiu jin rong zhong xin"

北京环球金融中心
Beijing World Financial Center, skyscraper
Dictionary data provided by CC-CEDICT