Pinyin Dictionary results for "bei jing yuan ren"

北京猿人
Peking ape-man; Homo erectus pekinensis (c. 600,000 BC), discovered in Zhoukoudian 周口店[Zhou1 kou3 dian4] in 1921
Dictionary data provided by CC-CEDICT