Pinyin Dictionary results for "bei zhen man zu zi zhi xian"

北镇满族自治县
Beizhen Manzu autonomous county in Liaoning
Dictionary data provided by CC-CEDICT