Pinyin Dictionary results for "ben xi man zu zi zhi xian"

本溪满族自治县
Benxi Manchu autonomous county in Benxi 本溪, Liaoning
Dictionary data provided by CC-CEDICT