Pinyin Dictionary results for "bin chuan xian"

宾川县
Binchuan county in Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州[Da4 li3 Bai2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan
Dictionary data provided by CC-CEDICT