Pinyin Dictionary results for "bin song shi"

滨松市
Hamamatsu, city in Shizuoka prefecture 靜岡縣|静冈县[Jing4 gang1 xian4], Japan
Dictionary data provided by CC-CEDICT