Pinyin Dictionary results for "cheng bu miao zu zi zhi xian"

城步苗族自治县
Chengbu Miao Autonomous County in Shaoyang 邵陽|邵阳[Shao4 yang2], Hunan
Dictionary data provided by CC-CEDICT