Pinyin Dictionary results for "cheng gu xian"

城固县
Chenggu County in Hanzhong 漢中|汉中[Han4 zhong1], Shaanxi
Dictionary data provided by CC-CEDICT