Pinyin Dictionary results for "cheng xiang qu"

城厢区
Chengxiang district of Putian city 莆田市[Pu2 tian2 shi4], Fujian
Dictionary data provided by CC-CEDICT