Pinyin Dictionary results for "chu sheng zheng"

出生证
birth certificate; CL:張|张[zhang1]
出生证明
birth certificate; CL:張|张[zhang1]
出生证明书
birth certificate; CL:張|张[zhang1]
Dictionary data provided by CC-CEDICT