Pinyin Dictionary results for "chuan hui qu"

川汇区
Chuanhui district of Zhoukou city 周口市[Zhou1 kou3 shi4], Henan
Dictionary data provided by CC-CEDICT