Pinyin Dictionary results for "chuan xing dian zhen da yin ji"

串行点阵打印机
serial dot matrix printer
Dictionary data provided by CC-CEDICT