Pinyin Dictionary results for "dian ji ji dian zi xue gong cheng shi lian he hui"

电机及电子学工程师联合会
IEEE; Institute of Electrical and Electronic Engineers
Dictionary data provided by CC-CEDICT