Pinyin Dictionary results for "guo ji hai shi zu zhi"

国际海事组织
International Maritime Organization
Dictionary data provided by CC-CEDICT