Pinyin Dictionary results for "guo ji huo bi ji jin"

国际货币基金
International Monetary Fund (IMF)
国际货币基金组织
International Monetary Fund (IMF)
Dictionary data provided by CC-CEDICT