Pinyin Dictionary results for "guo ji xing shi jing cha zu zhi"

国际刑事警察组织
International Criminal Police Organization (Interpol)
Dictionary data provided by CC-CEDICT