Pinyin Dictionary results for "hou bi xiang"

后壁乡
Houbi township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
Dictionary data provided by CC-CEDICT