Pinyin Dictionary results for "hou li xiang"

后里乡
Houli township in Taichung county 臺中縣|台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
Dictionary data provided by CC-CEDICT