Pinyin Dictionary results for "hou long zhen"

后龙镇
Houlung town in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县[Miao2 li4 xian4], northwest Taiwan
Dictionary data provided by CC-CEDICT