Pinyin Dictionary results for "ji gu shen jing yi xue"

脊骨神经医学
chiropractic
Dictionary data provided by CC-CEDICT