Pinyin Dictionary results for "ji long xian"

吉隆县
Gyirong county, Tibetan: Skyid grong rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet
Dictionary data provided by CC-CEDICT