Pinyin Dictionary results for "ji mu sa er"

吉木萨尔
Jimsar county or Jimisar nahiyisi in Changji Hui autonomous prefecture 昌吉回族自治州[Chang1 ji2 Hui2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Xinjiang
吉木萨尔县
Jimsar county or Jimisar nahiyisi in Changji Hui autonomous prefecture 昌吉回族自治州[Chang1 ji2 Hui2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Xinjiang
Dictionary data provided by CC-CEDICT