Pinyin Dictionary results for "ji qiang zhen"

吉强镇
Jiqiang town in Xiji county 西吉[Xi1 ji2], Guyuan 固原[Gu4 yuan2], Ningxia
Dictionary data provided by CC-CEDICT