Pinyin Dictionary results for "ji ren tian xiang"

吉人天相
see 吉人自有天相[ji2 ren2 zi4 you3 tian1 xiang4]
Dictionary data provided by CC-CEDICT