Pinyin Dictionary results for "ji shui xian"

吉水县
Jishui county in Ji'an 吉安, Jiangxi
Dictionary data provided by CC-CEDICT