Pinyin Dictionary results for "ji zhou qu"

吉州区
Jizhou district of Ji'an city 吉安市, Jiangxi
Dictionary data provided by CC-CEDICT