Pinyin Dictionary results for "ji zhui zhi ya zhi liao yi sheng"

脊椎指压治疗医生
chiropractor
Dictionary data provided by CC-CEDICT