Pinyin Dictionary results for "min he hui zu tu zu zi zhi xian"

民和回族土族自治县
Minhe Hui and Tu autonomous county in Haidong prefecture 海東地區|海东地区[Hai3 dong1 di4 qu1], Qinghai
Dictionary data provided by CC-CEDICT