Pinyin Dictionary results for "min hou"

闽侯
Minhou county in Fuzhou 福州[Fu2 zhou1], Fujian
闽侯县
Minhou county in Fuzhou 福州[Fu2 zhou1], Fujian
Dictionary data provided by CC-CEDICT