Pinyin Dictionary results for "min qing xian"

闽清县
Minqing county in Fuzhou 福州[Fu2 zhou1], Fujian
Dictionary data provided by CC-CEDICT