Pinyin Dictionary results for "qing shui zhen"

清水镇
Chingshui town in Taichung county 臺中縣|台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
Dictionary data provided by CC-CEDICT