Pinyin Dictionary results for "sheng wu ji liang yi"

生物剂量仪
biological dosimeter
Dictionary data provided by CC-CEDICT