Pinyin Dictionary results for "teng chong xian"

腾冲县
Tengchong county in Baoshan 保山[Bao3 shan1], Yunnan
Dictionary data provided by CC-CEDICT