Pinyin Dictionary results for "teng wang ge"

滕王阁
Tengwang Tower in Nanchang, Jiangxi; one of three famous pagodas in China along with Yueyang Tower 岳陽樓|岳阳楼[Yue4 yang2 Lou2] in Yueyang, north Hunan, and Yellow Crane Tower 黃鶴樓|黄鹤楼[Huang2 he4 Lou2] in Wuhan, Hubei
Dictionary data provided by CC-CEDICT